Půjdou na mé kolo Jak nalepit Obchodní podmínky Kontakt Galerie
Obchodní podmínky - platné od 1.1.2014

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel eshopu) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy. Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka v objednávkovém formuláři.


Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům (kupujícím) dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
- vybavené záručním listem (t. j. daňovým dokladem o koupi)


Objednání zboží, uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých povinných údajů v objednávkovém formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Na základě objednávky bude kupujícímu e-mailem odeslána výzva k platbě. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. Toto se vztahuje také na objednávky "na dobírku" - musí být kupujícím autorizovány na základě emailu od prodávajícího. Stornovat objednávku zboží je možné do 2 hodin po jejím odeslání a to e-mailem na adresu: reflexnirafky@email.cz. Na této adrese je taktéž možné nahlásit jakékoliv chyby v údajích v objednávce.


Cena a placení

Uvedené ceny jsou platné v okamžiku objednání a jsou uvedeny včetně DPH. K ceně zboží bude připočítáno poštovné a balné. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. V případě platby převodem je kupní cena považována za zaplacenou v momentě připsání na běžný účet prodávajícího - poté bude zboží odesláno do 3 pracovních dnů. Pokud by nebylo možné odeslání v této době uskutečnit (např. zboží není skladem), zákazník o tom bude informován ihned po převzetí objednávky, přičemž bude seznámen s nejbližším možným termínem. Bankovní spojení pro platby v českých korunách: 670100-2208787112/6210. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem nutným k možným pozdějším reklamacím.


Dodací lhůta

Prodávající se zavazuje expedovat řádně objednané zboží do 3 pracovních dnů od data připsání celé částky na účet. V případě zvoleného doručení „na dobírku" bude zásilka odeslána do 3 pracovních dnů od vyřízení objednávky (o čemž bude kupující informován odesláním faktury za objednávku na jeho email). Zboží bude doručeno do 1-4 dnů od jeho odeslání. Dodací lhůta může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím (např. poštou).


Dopravní podmínky, poštovné

Při objednávce uveďte zvolenou možnost dopravy. Doručovací adresa musí být kompletní, včetně telefonního čísla. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Pokud si kupující na poště nevyzvedne zásilku "na dobírku", vzniká mu tím povinnost zaplatit poštovné, které bylo za tuto zásilku zaplaceno prodejcem, a to na bankovní účet: 670100-2208787112/6210. Kupující obdrží částku poštovného i s pokyny k platbě na email do 2 dnů od vrácení zásilky poštou k prodejci.


Odstoupení od kupní smlouvy

V souladu s ustanoveními občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě a budete požadovat zpět kupní cenu v plné výši, je třeba dodržet následující podmínky:
- informovat předem prodávajícího písemně nebo e-mailem
- vrácené zboží musí být zpět prodávajícímu odesláno pojištěným balíkem na náklady kupujícího. Nesmí se jednat o dobírku, v tomto případě nebude balík převzat
- zboží nesmí jevit známky použití nebo poškození. Musí být zasláno na adresu prodávajícího včetně faktury
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám budou peníze za vrácené zboží zaslány převodem na Váš účet (uveďte při oznámení prodávajícímu o odstoupení od smlouvy) a to nejpozději do 5ti pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Kupující nemůže takto odstoupit od smluv:
- na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, či na dodávku zboží, jež bylo k prodeji pořízeno na přání kupujícího


Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena od dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení platby.


Záruka

Na nálepky je poskytována záruka dle obecně platných předpisů. Reklamaci nelze uplatnit na škody způsobené neodborným používáním, mechanickým poškozením či opotřebením v důsledku užívání. Lhůta pro vyřízení reklamace se počítá ode dne, kdy od Vás šperky obdržím. Zboží je možné reklamovat pouze písemně - doporučenou zásilkou (doporučuji balík při hodnotě nad 500,- připojistit). Reklamační list, který musí být doručen spolu s reklamovaným zboží, musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace.


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Kupující tímto souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů prodávajícím pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje poskytnuté prodávajícímu v rámci své objednávky a to ode dne udělení souhlasu na dobu neurčitou. Kupující musí vždy udělit svobodný a vědomý souhlas se zpracováním svých osobních údajů včetně elektronických a kontaktních údajů (e-mail, telefon, fax atd.). Udělením se rozumí odeslání objednávkového formuláře. Souhlas uděluje kupující na dobu neurčitou, přičemž je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením doručeným na email prodávajícího. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a má právo je doplňovat a měnit. V této souvislosti se může na prodávající obrátit elektronickou poštou. Kupující prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Kupující rovněž souhlasí s uchováním elektronické komunikace s prodávajícím a souhlasí s případným použitím takto získaných údajů v občanském řízení. Prodávající bude údaje získané dle těchto podmínek zpracovávat a využívat pro statistické účely, pro své vnitřní potřeby.

© Alexander Šafařík-Pštrosz
www.alexsafarik.com, www.pro-kamery.cz